ชุดตรวจสุขภาพ Supreme Female Check Up (EST) เหมาะสำหรับ อายุ 50 ปีขึ้นไป เพศหญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป

ชุดตรวจสุขภาพ Supreme Male Check Up (EST) เหมาะสำหรับ อายุ 50 ปีขึ้นไป เพศชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้ชายหัวใจแข็งแรง อายุ 50 ปีขึ้นไป

ชุดตรวจสุขภาพ Executive Male Check Up (NON EST) เหมาะสำหรับ อายุ 40 - 50 ปี เพศชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้ชาย อายุ 40 - 50 ปี

ชุดตรวจสุขภาพ Executive Female Check Up (NON EST) เหมาะสำหรับ อายุ 40-50 ปี เพศหญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิง อายุ 40 - 50 ปี

ชุดตรวจสุขภาพ Executive Male Check Up (EST) เหมาะสำหรับ อายุ 40-50 ปี เพศชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้ชายหัวใจแข็งแรง อายุ 40 - 50 ปี

ชุดตรวจสุขภาพ Executive Female Check Up (EST) เหมาะสำหรับ อายุ 40-50 ปี เพศหญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงหัวใจแข็งแรง อายุ 40 - 50 ปี

ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check up เหมาะสำหรับ อายุ 30 - 40 ปี เพศชาย-หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี

ชุดตรวจสุขภาพ Vital Check up สำหรับ อายุน้อยกว่า 30 ปี เพศชาย-หญิง

เป็นการตรวจดูความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติ และคัดกรองความผิดปกติของร่างกาย และตรวจเช็กสุขภาพเพื่อการดูแลที่ถูกต้องในระยะยาว