Healthcare Expert!

at Your Fingertips

ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกมดลูก Laparoscopic Myomectomy (3 วัน 2 คืน)

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

การผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกโดยส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง (Laparoscopic Myomectomy) เป็นการผ่าตัดโดยการเจาะผ่านช่องท้องหรือผิวหนังใกล้บริเวณที่ต้องการจะทำการผ่าตัด เพื่อสอดอุปกรณ์ผ่าตัดและกล้องขนาดเล็กเพื่อบันทึกภาพและส่งมายังจอรับภาพ ซึ่งทำหน้าที่แทนตาของศัลยแพทย์รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ

รายการสินค้า : 127

โทรศัพท์ : 029447111

รายการที่ครอบคลุม ดังนี้
- ค่าตรวจโควิด-19 
- ค่าห้องผ่าตัด (รวมค่าบริการพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดและทีมผ่าตัด)
- ค่าห้องพักแบบมาตรฐาน (ตามจำนวนวันที่กำหนด) 
- ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์  และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในแพคเกจ
- ค่ายาวิสัญญีและยาขณะที่ใช้ในการผ่าตัดที่อยู่ในแพคเกจ
- ค่าแพทย์ ประกอบไปด้วย  แพทย์ผ่าตัด ,วิสัญญีแพทย์
- ค่าผลตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษ
- การรับสิทธิ์ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประเมินรอยโรคตามดุลยพินิจของแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
รายการที่ไม่ครอบคลุม  ดังนี้
- การตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามหลังการผ่าตัด
- ค่าห้องและค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่าที่แพคเกจกำหนด ค่าพักฟื้นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเดินตามความเป็นจริง
- ค่าการรักษาหรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ทางอายุรกรรม หรือแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมหรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
- ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X-ray, EKG, ค่ากายอุปกรณ์ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้รักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
- ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 
>ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้มีสัญชาติไทย
>ผู้ที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดในโปรแกรม คือ ผู้ที่ไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อน และแพทย์ผู้รักษาเห็นสมควร ให้ใช้โปรแกรมได้
>ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการทำผ่าตัดจะไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
>ในการเข้าโปรแกรมการผ่าตัดแบบเหมาจ่ายนี้ ต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น
>ในการเข้าโปรแกรมการผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจโควิด-19 ทุกราย
>หากผลการตรวจโควิด-19 เป็นบวกจะไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้
•  หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมล ที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบในอีเมล
•  Capture หน้าจอหรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
•  โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลที่ได้ทำการสั่งซื้อ
•  ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ คำสั่งซื้อของฉัน ที่ต้องได้รับ และคลิกปุ่ม ตรวจสอบและยอมรับ
•  ในวันเข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับเจ้าหน้าที่