Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(รพ.กรุงเทพพิษณุโลก)โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รายการสินค้า : 12

โทรศัพท์ : 055-051724

ตรวจวัดพื้นฐาน : การวัดสัญญาณชีพ,การหาค่าดัชนีมวลกาย 
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ 
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (Complete Blood Count )
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (Glucose )
ตรวจระดับไขมันในเลือด  (Lipid set Chol,Tri,HDL,LDL)
ตรวจการทำงานของไต  ( Creatinine )
ตรวจการทำงานของตับ ( AST  Aspartate Transaminase)
ตรวจการทำงานของตับ ( ALT  Alanine  Transaminase)
ตรวจการทำงานของตับ ( ALP  Alkaline  Transaminase)
ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Examination)
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest PA)
1. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
2. ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้อง ชำระค่ามัดจำ ตามราคาชุดตรวจ
3. E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4.  E-Coupon นี้สำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
5. สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
6. ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
7. กรุณานัดหมายล่วงหน้า และงดอาหาร ก่อนเข้ารับบริการ 8-12 ชั่วโมง (จิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่ Contact Center โทร.055-051-724 
9. สามารถรับบริการที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น4 เปิดบริการเวลา 07.00-16.00 น.
1. โทรนัดหมายล่วงหน้า 2 วันก่อนเข้ารับบริการ
2. มาถึงโรงพยาบาล คัดกรองความเสี่ยง Covid 19 แจ้งชื่อแผนกต้อนรับและลงทะเบียนในวันที่มารับบริการ
3. แสดงE-Coupon ให้กับแผนกศุนย์ตรวจสุขภาพ