Healthcare Expert!

at Your Fingertips

(รพ.กรุงเทพเชียงใหม่) Healthy Kid Advanced Program 6-15 Years

{{Product.price}} ฿
{{Product.fullprice}} ฿ Save {{Product.percent}}%

รายการสินค้า : 18

โทรศัพท์ : 052 089 888 หรือ 1719

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก อายุ 6 - 15 ปี Healthy Kid Advanced Program

ราคา

5,900 THB

ระยะเวลาซื้อแพ็กเกจ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาใช้แพ็กเกจ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ : อายุ 6 - 15 ปีขึ้นไป
 

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายทั่วไป โดยกุมารแพทย์ (Physical examination)
 2. การตรวจช่องปากและฟัน โดยทันตแพทย์ (Dental examination)
 3. การตรวจตา (วัดสายตาและตาบอดสี) โดยจกัษุแพทย์( Eye examination )
 4. ตรวจวัดความสมบรูณข์องเลือด (CBC with Platelet Count)
 5. การตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตเุหล็ก (Iron & TIBC)
 6. การตรวจหาปริมาณวติามินดี (25-Hydroxyvitamin D Level)
 7. การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Function Test)
 8. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination )
 9. ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Service)
 10. ค่าบริการทางการพยาบาล (Nursing Service)


เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวม ค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 3. ราคานี้ไม่รวมกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ และ ไม่รวมกรณีมียากลับบ้าน
 4. ไม่สามารถใชร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
 5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณีเมื่อทำการซื้อแพ็กเกจแล้ว

 
 
ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำ E-Coupon มาแสดงเท่านั้น
ในกรณีที่ไม่นำ E-Coupon มาแสดง ท่านต้องชำระค่ามัดจำตามราคาชุดตรวจ
E-Coupon นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือ ตัวเองได้เท่านั้น
ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่าแพทย์ในกรณีเจาะจงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการ   ตรวจสุขภาพและทางรังสี
ชุดตรวจสุขภาพ ไม่รวม ค่ารักษาหรือค่ายาเพิ่มเติมในกรณีที่แพทย์สั่ง
กรณีนัดหมายล่วงหน้า และงดอาหาร ก่อนเข้ารับบริการ 10 - 12 ชั่วโมง   (จิบน้ำเปล่าได้)
สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทุกวัน 07.00 - 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โทร.052-089-888

ระยะเวลาซื้อแพ็กเกจ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาใช้แพ็กเกจ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 ธันวาคม 2567
 

 
 
 
หลังจากสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลที่มีคูปองอิเล็กทรอนิกส์แนบ Capture หน้าจอ หรือพิมพ์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์
โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ก่อนวันเข้ารับบริการ กรุณาเข้าไปที่ My purchase > To Receive และคลิกปุ่ม Review & Accept (กรณีใช้บริการหลังสั่งซื้อภายใน 7 วัน)
ในวันที่เข้ารับบริการ แสดงรูปภาพ (ที่ Capture) หรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่
 
ระยะเวลาซื้อแพ็กเกจ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาใช้แพ็กเกจ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 ธันวาคม 2567