Healthcare Expert!

at Your Fingertips

รายการสินค้า : 53

โทรศัพท์ : 02 310 3000 หรือ 1719

ส่วนลดร้านค้า ({{list_dicsount.length}})

About Shop

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย)

อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อคูปองตรวจสุขภาพราคาพิเศษตลอดทั้งปี
สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย) เท่านั้น

เมื่อคำสั่งซื้อสำเร็จ
- ลูกค้าจะได้รับ SMS จากโรงพยาบาล (BHQ) ที่มี Link ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
- ลูกค้าจะได้รับ E-Coupon และ Receipt ผ่าน SMS
- E-Coupon ที่ลูกค้าได้รับใช้เป็นหลักฐานแสดงในการเข้ารับบริการ