Healthcare Expert!

at Your Fingertips

รายการสินค้า : 18

โทรศัพท์ : 052 089 888 หรือ 1719

ส่วนลดร้านค้า ({{list_dicsount.length}})

About Shop

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิแห่งที่ 36 ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญสำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และอีก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวใกล้เคียง
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีศูนย์บริการการรักษาเฉพาะทางต่างๆ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงมาตรฐานการให้บริการรักษาในระดับสากล ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยใน หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU สามารถรองรับผู้ป่วยหนักโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด ห้องผ่าตัดทันสมัย ห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด หน่วยฟอกไต การตรวจทางห้องปฏิบัติการพร้อมคลังเลือด ห้องยาที่ครบครัน เป็นต้น
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่พร้อมก้าวไปสู่การรับรองระดับสากล JCI (Joint Commission International) พร้อมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม