Healthcare Expert!

at Your Fingertips

รายการสินค้า : 22

โทรศัพท์ : 076 254 425

ส่วนลดร้านค้า ({{list_dicsount.length}})

About Shop

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ของประเทศไทย ให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ รวมถึงขั้นตอนการรักษา การผ่าตัดทั่วไป และการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ประกอบกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เช่น อายุรแพทย์, ทันตแพทย์, สูตินรีแพทย์, ศัลยแพทย์, ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, จักษุแพทย์, จิตแพทย์, กุมารแพทย์, รังสีแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, พยาธิแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์โสตศอนาสิก และแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังมีสหสาขาวิชาชีพหลากหลายสาขา ที่พร้อมให้บริการครอบคลุมทางการแพทย์ อาทิ พยาบาล, เภสัชกร, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด, นักจิตวิทยา, โภชนากร, นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิค ที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา