Healthcare Expert!

at Your Fingertips

รายการสินค้า : 0

โทรศัพท์ : 076 361 888

ส่วนลดร้านค้า ({{list_dicsount.length}})

About Shop

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

โรงพยาบาลสิริโรจน์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เปิดให้บริการโดยคนภูเก็ต ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของพันตรีนายแพทย์อนุโรจน์ ธารสิริโรจน์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแพทย์หญิงสุปาณี ธารสิริโรจน์ กุมารแพทย์ ซึ่งต้องการนำความรู้ความสามารถทางการแพทย์กลับมาพัฒนาระบบสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ตให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้คนภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี ที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ ได้พัฒนาบริการทางการแพทย์ครอบคลุมทุกมิติอย่างต่อเนื่องในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) และได้เปลี่ยนชื่อ หรือ Rebranding เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ (Bangkok Hospital Siriroj) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นับเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ แต่ยังคงไว้การบริการด้วยเอกลักษณ์วิถีคนภูเก็ต ในโครงสร้างราคาแบบเดิม และ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจของชาวภูเก็ต ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

“โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์” ณ ที่แห่งนี้ จะมีแต่สัมผัสที่อุ่นใจ ด้วยเรื่องสุขภาพที่เราเชี่ยวชาญ