Healthcare Expert!

at Your Fingertips

รายการสินค้า : 2

โทรศัพท์ : 039612000

ส่วนลดร้านค้า ({{list_dicsount.length}})

About Shop

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ปัจจุบัน มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 100 เตียง มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคได้อย่างครบวงจร

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม ใส่ใจการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ