Healthcare Expert!

at Your Fingertips

รายการสินค้า : 19

โทรศัพท์ : 02-7624000 กด1 หรือ กด9

ส่วนลดร้านค้า ({{list_dicsount.length}})

About Shop

N Health

N Health ผู้นําด้านบริการตรวจสุขภาพและการวิเคราะห์ทางการแพทย์โดยนักเทคนิคการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของ โรงพยาบาลชั้นนํา